Obec Semněvice

Vítejte na internetových stránkách obce

Registr oznámení veřejných funkcionářů

Vstup pro registrované: Přihlášení

Správce registru:
Obec Semněvice - Obecní úřad Semněvice
Semněvice 34
346 01 Horšovský Týn

Kontaktní osoba:
Josef Hálek
tel.: 379 493 138
email: semnevice@arcom.cz

Udělování a správa uživatelských hesel:
Kancelář Obecního úřadu
email: semnevice@arcom.cz


Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění (dále jen „zákon“), ukládá veřejným funkcionářům uvedeným v zákoně předkládat oznámení o činnostech (§ 9), oznámení o majetku (§ 10), oznámení o příjmech, darech a závazcích (§ 11) nebo negativní oznámení (§ 12 odst. 2) příslušnému evidenčnímu orgánu, a to ve lhůtách stanovených tímto zákonem po celou dobu výkonu funkce. Evidenční orgán zabezpečuje podle § 14 zákona vedení registru těchto oznámení.

Obecní úřad Semněvice je evidenčním orgánem, který vede registr oznámení pro:
- starostu obce a místostarostu obce


Podle § 13 zákona má každý právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy (Obecní úřad neposkytuje fotokopie oznámení). Nahlížet lze na základě písemné žádosti do listinné podoby oznámení veřejných funkcionářů, rovněž lze nahlížet do registru v elektronické podobě. Každý, kdo o to požádá, má právo nahlížet do registru oznámení v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě, a to po udělení uživatelského jména a přístupového hesla evidenčním orgánem. Podle § 13 odst. 6 zákona má každý právo písemně sdělit evidenčnímu orgánu skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámení evidovaných v registru. Sdělení lze podat též v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Evidenční orgán do 30 dnů ode dne obdržení sdělení písemně oznámí tomu, kdo sdělení podal, jak bylo s jeho sdělením naloženo.

Formulář ke stažení: ikona souboruDOC (41 KB)
Vytvořeno 27.10.2014 11:41:29 | přečteno 4518x | vaclav.smolik