Povinné informace

1. NÁZEV

Obec Semněvice

2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Obec Semněvice byla založena podle ustanovení §3 odst.4) zák.č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §29 odst.3) zákona č. 90/1995 Sb. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Zastupitelstvo

Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu roku 2022: 

seznam zastupitelů: 

Mgr. Antonín Kolář - starosta

Bc. Veronika Nováková - místostarostka

Iveta Hodinová - předsedkyně Finančního výboru

Milan Pepo - předseda Kontrolního výboru

Petr Šípek- člen Finančního výboru

Pavlína Marešová - člen Finančního výboru

Pachovská Andrea - člen Kontrolního výboru

Výbory a komise

Finanční výbor

Předsedkyně: Iveta Hodinová

Členové:  Pavlína Marešová, Petr Šípek


Kontrolní výbor

Předseda: Milan Pepo 

Členové:  Andrea Pachovská

4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

4.1. Kontaktní poštovní adresa:

Obec Semněvice

Semněvice č.p. 34

346 01 Hošovský Týn 

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Obec Semněvice

Semněvice č.p. 34

346 01 Hošovský Týn 

4.3. Úřední hodiny, úřední dny:

pondělí: místostarostka: 15:00 - 16:30 hodin

středa: starosta 15:00 - 19:00 hodin

            místostarostka 15:00 - 17:00 hodin

            účetní 17:30 - 19:00 hodin

čtvrtek: starosta 15:00 - 18:00 hodin

4.4. Telefonní čísla:

Starosta: 602 369 777 

Telefon: 379 493 138 

E-mail: semnevice@arcom.cz 

4.5. Číslo faxu:

379 493 138 

4.6. Adresa internetové stránky:

www.obec-semnevice.cz 

4.7. Adresa e-podatelny:

Obec Semněvice nemá e-podatelnu zřízenou 

4.8. Další elektronické adresy:

datová schránka - 265a65b

epodatelna - mail semnevice@arcom.cz

5. PŘÍPADNÉ PLATBY LZE POUKÁZAT

6922321/0100 (Komerční banka, a.s.)

6. IČO

00253715

7. PLÁTCE DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY

CZ00253715

8. DOKUMENTY

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

8.2. Rozpočet

9. ŽÁDOSTI O INFORMACE

10. PŘÍJEM PODÁNÍ A PODNĚTŮ

11. PŘEDPISY

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
  (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
 • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
  (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Platné obecně závazné vyhlášky
 • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde

12. ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

12.1. Sazebník úhrad za poskytování informací 

13. LICENČNÍ SMLOUVY

13.1. Vzory licenčních smluv 

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

14. VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POSKYTNUTÉ INFORMACE

POPISY ÚKONŮ ORGÁNU VEŘEJNÉ MOCI - ŽIVOTNÍ SITUACE

Informace pro řešení životních situací můžete požádat na Úřadu obce. 

Současně však doporučujeme: 

řešení životních situací na portálu veřejné správy zde

FORMULÁŘE
 • Dostupné formuláře v sídle úřadu obce 
  • Žádost o výpis z rejstříku trestů 
  • Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les 
  • Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému
OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Co když orgán žádosti nevyhoví: 

 • pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele 
 • jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel 
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení 

Komu se odvolání posílá: 

 • odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydal 

Kdo o odvolání rozhodne: 

 • o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde není rada rozhoduje zastupitelstvo obce) 
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal 
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu